Hoe hoog is de wettelijke handelsrente?

Betaalt uw debiteur een factuur niet op tijd? In dat geval mag u een wettelijke handelsrente in rekening brengen die bovenop het gefactureerde bedrag komt. In artikel 119 van boek 6 van het burgerlijk wetboek staat beschreven hoe hoog die rente is. Houd er wel rekening mee dat u een debiteur op de hoogte moet brengen van een openstaande vordering. Eerder mag u geen rente berekenen.

Artikel 119, boek 6 burgerlijk wetboek

1. De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in de wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest.

2. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

3. Een bedongen rente die hoger is dan die welke krachtens de vorige leden verschuldigd zou zijn, loopt in plaats daarvan door nadat de schuldenaar in verzuim is gekomen.

Bij handelstransacties tussen bedrijven onderling mag u de wettelijke handelsrente berekenen zonder dat u uw klant in gebreke stelt, dus direct nadat de factuur is vervallen. De wettelijke handelrente bedraagt sinds 1-1-2016 8,05% per jaar. Elk half jaar, per 1 januari en 1 juli, wordt de rente zonodig aangepast.

Alternatieve rentepercentages

Maakt u in uw voorwaarden gebruik van een ander rentepercentage? Geen probleem.
Wijs uw klant niet alleen op deze voorwaarden. Attendeer hem ook tijdig dat er nog een factuur openstaat. Bij consumenten rekent u de ‘gewone’ wettelijke rente van 2%. Ook hier geldt: stel consumenten op de hoogte van de openstaande vordering.